Algemene voorwaarden voor deelname aan een vlucht

  • gdpr

1. Je contract met Flyin Liège gaat in op de datum van de daadwerkelijke betaling van de cadeaubon.

2. De cadeaubon is 6 maanden geldig.

3. Als de deelnemer in de windtunnel binnengaat maar toch weigert om te vliegen, is er is geen recht op een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de vlucht. In dat geval is Flyin Liège namelijk al zijn verplichtingen nagekomen.

4. De vlucht vindt plaats met een ervaren instructeur, die daarvoor een speciale opleiding heeft gevolgd en een brevet heeft van een erkende federatie.

5. Personen zonder enige ervaring mogen niet zelfstandig vliegen. Het is de instructeur die hierover beslist.

6. Buiten de instructeurs die verbonden zijn aan Flyin Liège hebben heeft geen enkele andere persoon toelating om mensen op te leiden, te trainen of te coachen in de windtunnel van Flyin Liège zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie of een gevolmachtigde vertegenwoordiger van de directie.

7. Omdat de instructeurs degelijk opgeleid zijn en de technische installatie van hoge kwaliteit is, zijn er weinig risico's op een ongeval voor de deelnemer aan een vlucht. Desondanks kan je een risico op een blessure nooit volledig uitsluiten, zelfs onder de beste vluchtomstandigheden, bijvoorbeeld door een botsing tegen de wand van de windtunnel. Iedere deelnemer moet daarom het inschrijfformulier invullen en ondertekenen vooraleer te vliegen.

8. Het is verboden om deel te nemen aan de activiteiten bij Flyin Liège of om de windtunnel te gebruiken onder invloed van alcohol en/of drugs.

9. Het aanbod en de uitvoering van de vluchten zijn uitsluitend voorbehouden aan Flyin Liège en aan zijn werknemers. Wachttijden zijn mogelijk in geval van een grote toestroom aan mensen of te weinig uitvoeringscapaciteit. Ook een uitstel van de vlucht naar een later tijdstip is mogelijk. Wij vragen dan ook uw aandacht voor het feit dat we zonder een reservatie u onmogelijk kunnen garanderen dat u op een bepaald tijdstip of datum een vlucht kan doen. De deelnemer aanvaardt impliciet dat in geval van een tijdsconflict de actieve professionele leden van Flyin Liège voorrang hebben op de deelnemer.  .

10. Flyin Liège behoudt zich het recht voor om een vlucht te weigeren aan een deelnemer als er geldige redenen zijn die de vlucht verhinderen of als er daarbij een gevaar voor de veiligheid is. In dat geval wordt het betaalde bedrag volledig terugbetaald. 

11. De deelnemer heeft geen recht op een terugbetaling in het geval van een weigering tot uitvoering van de vlucht om oorzaken die aan de deelnemer te wijten zijn, zoals:

a) Niet respecteren van het huisreglement van Flyin Liège;
b) Niet volgen van de instructies of aanbevelingen van Flyin Liège of van zijn medewerkers ;
c) De eigen veiligheid of die van derden in gevaar brengen.

12. Op straffe van uitzetting, is het strikt verboden om dranken, snoep of andere eetwaren en/of rookwaren mee naar binnen te nemen in de windtunnel. Scherpe voorwerpen of losse voorwerpen, met inbegrip van sleutels en juwelen, mogen niet mee naar binnen of gedragen worden.

13. Deelnemers verbinden zich ertoe om op tijd en met zorg het materiaal dat zij ter beschikking krijgen van Flyin Liège te gebruiken en het in goede staat terug te geven. Ze zijn verantwoordelijk voor schade aan het beschikbaar gestelde materiaal.

14. Deelnemers aanvaarden dat doorgegeven gegevens via het aanvraagformulier participant digitaal opgeslagen worden en aan een financiële instelling of verzekeringsbedrijf worden doorgegeven om de aan de gegevens verbonden verrichtingen te verzekeren. In het geval van een videoreportage of fotoreportage aanvaardt men dat Flyin Liège alle vormen van copyright behoudt en deze kan gebruiken voor reclamedoeleinden.

15. Flyin Liège behoudt zichzelf expliciet het recht voor om op gelijk welk moment het huidige contract te wijzigen.

16. Specifieke overeenkomsten of bijzondere afspraken moeten altijd schriftelijk vastgelegd worden. Als een van de clausules van het huidige contract op een onjuiste of nietige manier verwoord zou blijken, dan zal men tot een overeenkomst komen die het best overeenstemt met de geest van de niet-geldige clausule.  In het geval van een onjuiste verwoording of een nietig artikel in het huidige reglement, blijven alle andere artikels van toepassing.

17. Kopiëren, bewerken of wijzigen van cadeaubonnen is niet toegestaan. In het geval van een inbreuk behoudt Flyin Liège zich het recht voor om de cadeaubon te weigeren en om zonder voorafgaand bericht juridische stappen te ondernemen jegens de overtreder.

OM IN STAAT VERKLAARD TE WORDEN OM EEN VLUCHT UIT TE VOEREN, MOET DE DEELNEMER AAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN VOLDOEN:

1. Over een goede conditie beschikken, zonder noodzaak om bijzonder gespierd te zijn. Overgewicht kan bepaalde functionele gevolgen hebben.

2. Geen afwijkingen in de buik- of heupstreek hebben. Afwijkingen zoals een hernia, verzwakkingen of kwetsuren van de buikwand die een contra-indicatie zouden zijn voor de inspanning van een vlucht sluiten de kandidaat-deelnemer uit van deelname. De laatste grotere chirurgische ingreep in de buik- en heupstreek moet meer dan drie maanden voor de vlucht plaatsgevonden hebben.

3. Ingrepen aan de grote bloedvaten en aan de bloedsomloop van de onderste ledematen zijn in principe een contra-indicatie.

4. Men moet volledig functionele ademhalingswegen hebben, zonder enige klinische indicatie van tuberculose. In het geval van astma of emfyseem moet er voorafgaand een longonderzoek gebeuren

5. Ernstige spijsverteringsstoornissen die een aanzienlijk risico op plotselinge ongeschiktheid kunnen inhouden, zijn te beoordelen door een voorafgaand onderzoek door een arts.

6. In het geval van een eerder schedel- en/of hersenletsel of -trauma, moet er voorafgaand een diepgaand neurologisch onderzoek plaatsvinden. Het EEG moet voorgelegd worden aan een arts.

7. Kandidaat-deelnemers met een hoge emotionele overgevoeligheid, een neuropathische aandoening, een persoonlijkheidsstoornis of -afwijking mogen niet deelnemen aan de activiteit.

8. In het geval van een voorafgaande cardiovasculaire ziekte moet er voorafgaand een grondig cardiologisch onderzoek gebeuren.

9. Men mag geen aandoeningen aan de wervelkolom, het bekken en de ledematen hebben, die onder normale omstandigheden een belemmering kunnen vormen voor de vliegveiligheid.

10. Men mag geen tekenen van sufheid vertonen door chronisch medicatiegebruik of gebruik van andere middelen.

11. Vrouwelijke kandidaat-deelnemers die zwanger zijn, mogen niet deelnemen.

  • Hits: 1827

Copyright © 2019 - 2022 Flyin Liège - 4460 Grâce-Hollogne - Liège Belgique - Site web créé par Zzam.be