Privacybeleid

 • gdpr

1. DE REIKWIJDTE VAN DIT PRIVACYBELEID

Dit Handvest beschrijft de principes en richtlijnen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, met inbegrip van de persoonsgegevens die ook op - of via - de website www.flyinliege.be worden verzameld.

Het begrip persoonsgegevens (de "Persoonsgegevens") omvat alle informatie over een natuurlijke persoon, ongeacht of deze geïdentificeerd of eenvoudig identificeerbaar is (zelfs indirect, bijvoorbeeld, door middel van een identificatienummer of een kruisverwijzing van informatie). Enkele voorbeelden van persoonlijke gegevens: identiteit, contactgegevens, identificatienummer, locatiegegevens, informatie met betrekking tot het beroepsleven, IP-adres, enz.

De “Niet-persoonlijke gegevens" verwijst naar informatie waarmee de persoon niet kan worden geïdentificeerd.

Het gebruik van de website www.flyinliege.be en de persoonsgegevens die u op deze website verstrekt, zijn onderworpen aan de bepalingen van dit Handvest.

2. VERZAMELDE GEGEVENS

Door de website van FLYIN LIEGE te bezoeken en te gebruiken, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens uw persoonsgegevens ontvangt en verwerkt. Deze kunnen het volgende omvatten:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer(s);
 • Login en wachtwoord;
 • Bedrijfsnaam;
 • BTW-nummer;
 • Werkgebied (type organisatie - bedrijf, school, enz.);
 • IP-adres;
 • enz.

Alle andere persoonlijke gegevens die relevant kunnen zijn voor de hieronder beschreven doeleinden.

De verantwoordelijke voor de verwerking kan ook niet-persoonlijke gegevens verzamelen. Deze gegevens worden gekwalificeerd als niet-persoonlijke gegevens omdat het niet mogelijk is om direct of indirect een bepaalde persoon te identificeren met deze gegevens. Ze kunnen dus voor om het even welk doel gebruikt worden, bijvoorbeeld om de website van FLYIN LIEGE, de aangeboden diensten of de advertenties van de verantwoordelijke voor de verwerking te verbeteren.

Indien zijn of haar niet-persoonsgebonden gegevens worden gecombineerd met persoonsgegevens, zodat identificatie van de betrokkenen mogelijk is, zullen deze gegevens als persoonsgegevens worden behandeld tot het moment dat hun relatie tot een bepaalde persoon onmogelijk wordt gemaakt.

3. BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN

De verwerking van persoonsgegevens van een kind is rechtmatig wanneer het kind ten minste 18 jaar oud is.
De producten of diensten van FLYIN LIEGE mogen niet door kinderen gebruikt worden.

Als ouders echter ontdekken dat hun kind zonder hun toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan FLYIN LIEGE kunnen zij FLYIN LIEGE verzoeken om deze persoonsgegevens te verwijderen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

4. INZAMELINGSMETHODEN

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt persoonlijke gegevens via:

 • het registratieformulier voor de nieuwsbrief van  FLYIN LIEGE
 • het contactformulier
 • de reservatie ter plaatse of per telefoon
 • het gebruik van cookies

5. DE DOELEINDEN VAN HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld en verwerkt voor de onderstaande doeleinden: 

 • zorgen voor het beheer van en de controle op de uitvoering van de aangeboden diensten;
 • informatie verzenden over de activiteiten van FLYIN LIEGE of haar partner Skydive Spa;
 • publicitaire informatie versturen over de producten en diensten van FLYIN LIEGE of haar partner Skydive Spa;
 • indien nodig, verzenden van het dienstenaanbod tegen preferentiële voorwaarden;
 • uw vragen beantwoorden;
 • statistieken opmaken;
 • de kwaliteit van de website en de producten en/of diensten van FLYIN LIEGE verbeteren;
 • direct marketing;
 • een betere identificatie van uw belangen mogelijk maken.

6. BEWAARTERMIJN

De verantwoordelijke voor de verwerking bewaart de persoonsgegevens slechts zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.

De persoonsgegevens van een klant worden opgeslagen voor een maximumperiode van 10 jaar na het einde van de contractuele relatie, in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen die de klant aan de verantwoordelijke voor de verwerking bindt.

De persoonsgegevens van een prospect worden maximaal 3 jaar na het einde van de contractuele relatie tussen de prospect en de verantwoordelijke voor de verwerking bewaard.

Voor bepaalde categorieën van gegevens, zoals verkeersgegevens, die slechts 12 maanden worden bewaard, gelden kortere bewaartermijnen.

Aan het einde van de bewaartermijn zal de verantwoordelijke voor de verwerking alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet beschikbaar zijn.

7. OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

In het geval dat u onze website bezoekt vanuit een niet-EU-land waarvan de wetgeving inzake het verzamelen, gebruiken en overdragen van gegevens verschilt van die van de Europese Unie, vestigen wij uw aandacht op het feit dat u, door gebruik te blijven maken van onze website, die wordt beheerst door het Belgische recht, onze algemene verkoopsvoorwaarden en dit privacybeleid, uw Persoonsgegevens naar de Europese Unie overdraagt en dat u instemt met een dergelijke overdracht.

Uw Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor interne doeleinden, voor de goede werking van de missie. Uw Persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden (binnen of buiten de EU).

8. COOKIES

De site gebruikt cookies om gebruikers van de site van elkaar te onderscheiden. Dit stelt ons in staat om u een goede ervaring te bieden wanneer u de site gebruikt, en deze te verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken, kunt u ons cookiebeleid raadplegen.

DE VOORWAARDEN VOOR DE VERWERKING EN BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS

De "verwerking" van Persoonsgegevens omvat onder meer het gebruik, de opslag, de registratie, de analyse, de aangifte en de vernietiging van Persoonsgegevens, voor zover dit in de gegeven omstandigheden noodzakelijk is.

De informatie is alleen voor intern gebruik en zal daarom nooit worden doorgegeven aan andere natuurlijke of rechtspersonen die al dan niet verbonden zijn met ons bedrijf. Deze gegevens worden echter op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten meegedeeld zonder voorafgaande toestemming van de houder.

We hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies, het misbruik of de wijziging van informatie die we op onze site ontvangen te beschermen.

Al onze medewerkers die toegang hebben tot uw gegevens hebben een strikte geheimhoudingsplicht.

In overeenstemming met de wet heeft u het recht om deze gegevens op elk moment in te zien en te corrigeren, evenals het recht om bezwaar aan te tekenen, om de juistheid ervan te controleren en om eventuele fouten te laten corrigeren.

Alle verzamelde Persoonsgegevens worden voor een beperkte periode bewaard, afhankelijk van het doel van de verwerking en slechts voor de periode die in de toepasselijke wetgeving is voorzien.

10. LINKS NAAR WEBSITES DIE NIET WORDEN BEHEERD DOOR  FLYIN LIEGE

Onze site biedt u links naar de sites van onze partners (klanten en partners) die voor u interessant kunnen zijn.

 FLYIN LIEGE heeft geen controle over de inhoud van de sites van derden of de praktijken van deze derden aangaande de bescherming van Persoonsgegevens die zij kunnen verzamelen. FLYIN LIEGE wijst dan ook elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens door deze derden. Het is uw verantwoordelijkheid om u te informeren over het beleid inzake de bescherming van Persoonsgegevens van deze derden.

11. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

In overeenstemming met de Europese verordening inzake gegevensbescherming bent u de eigenaar van uw gegevens en heeft u rechten op uw Persoonsgegevens, die zijn:

 • Recht van toegang: U heeft toegang tot uw Persoonsgegevens, d.w.z. het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking bevestiging te ontvangen of uw gegevens al dan niet worden verwerkt, alsmede, indien dit het geval is, toegang tot deze gegevens (bezorgen van een kopie) en tot informatie met betrekking tot de kenmerken van de verwerking. (Om welke gegevens gaat het? Aan wie worden deze gegevens doorgegeven? Hoe lang worden ze bewaard?)
 • Recht op correctie: als uw Persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ze op elk moment corrigeren of aanvullen via uw account op de website van FLYIN LIEGEof u kunt ook contact met ons opnemen via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Recht van beperking van de gegevensverwerking: U kunt, geheel of gedeeltelijk, bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens om legitieme redenen, ook als deze betrekking hebben op het doel van de verzameling. Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing-doeleinden (bijvoorbeeld: nieuwsbrief), kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de uitschrijvingslink onderaan de nieuwsbrief.
 • Recht om gegevens te wissen (of "recht om te vergeten") - U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken of uw Persoonsgegevens kunnen worden verwijderd als u hierom vraagt, als uw gegevens verouderd of irrelevant zijn (bijvoorbeeld: verwijdering van inhoud, commentaar of profielen op het internet). U kunt een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U kunt FLYIN LIEGE vragen uw Persoonsgegevens naar u te sturen in een "gestructureerd en algemeen gebruikt elektronisch formaat".

12. VEILIGHEID EN BESTEMMELINGEN VAN DE GEGEVENS

 FLYIN LIEGEziet toe op de bescherming en beveiliging van de Persoonsgegevens waarvan u heeft verkozen om deze aan FLYIN LIEGE te communiceren, om de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen en lekkage, verlies, diefstal, vernietiging van gegevens (per ongeluk of na een ongeoorloofde inbreuk op het FLYIN LIEGE-computersysteem) te voorkomen.

Alle Persoonsgegevens die u ons verstrekt zijn vertrouwelijk, hun toegang is beperkt tot het interne team van FLYIN LIEGE, die ze nodig hebben in de uitvoering van hun taak. Alle personen die toegang hebben tot Uw Persoonsgegevens zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Hoewel wij deze stappen ondernemen om de veiligheid van uw informatie te waarborgen, dient u zich bewust te zijn van de vele informatiebeveiligingsrisico's die er bestaan en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om u te helpen uw informatie te beschermen (wachtwoord en informatie in uw account).

13. CONFLICTOPLOSSING

Hoewel FLYIN LIEGE redelijke maatregelen heeft genomen met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens, is geen enkele transmissie- of opslagtechnologie volledig onfeilbaar.

Als u twijfelt over de veiligheid van uw Persoonsgegevens of als deze "misbruikt" zijn, kunt u contact opnemen met FLYIN LIEGE op het volgende adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 FLYIN LIEGE zal klachten onderzoeken met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van Persoonsgegevens en zal proberen deze op te lossen in overeenstemming met de principes die in onderhavig Handvest zijn uiteengezet.

14. CONTACT

Voor elk verzoek met betrekking tot uw Persoonsgegevens: toegang tot/raadpleging, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid, verzet of voor elke klacht, kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

15. DE DATUM VAN INWERKINGTREDING EN DE HERZIENING VAN HET BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Ons bedrijf verbindt zich ertoe dit Privacybeleid regelmatig bij te werken om rekening te houden met eventuele wettelijke, juridische of technische wijzigingen. Alleen de laatste versie zal prevaleren. Wij nodigen u daarom uit om de updates regelmatig te bekijken.

Dit Privacybeleid voor de bescherming van Persoonsgegevens is van kracht sinds 01-11-2021.

 • Hits: 1532

Copyright © 2019 - 2022 Flyin Liège - 4460 Grâce-Hollogne - Liège Belgique - Site web créé par Zzam.be